• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
    YENİLENEN ODALARIMIZ
    Hoşgeldiniz...
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Gizlilik Politikası


SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ , internet sitesini ziyaret eden sizlerin, paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası; www.sarotsiteyonetimi.com internet sitesinin (Site;) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri (Veri Sahibi;) tarafından Site Yönetimi ile paylaşılan veya Site Yönetiminin, Veri Sahibinin Siteyi kullanımı sırasında Ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ tarafından sunulan hizmet kısaca Hizmet; olarak anılacaktır.


KİŞİSEL VERİ VE VERİ İŞLEME NEDİR?

Gizlilik Politikası; çerçevesinde, kimliğinize ait kişisel bilgiler (ad, soyadı, TC kimlik numarası vb.) başta olmak Üzere adres ve telefon bilgileri, meslek bilgisi, IP adresi, banka hesap bilgileri gibi sizinle ilişkilendirilebilir nitelikteki her tÜrlü bilgiyi(Kişisel Veri)ve bunun bir özel türü olan özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi dÜşÜnce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika Üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli kişisel verileri (özel Nitelikli Kişisel Veri)ifade eder ve işbu Gizlilik Politikasının konusunu oluşturur.


GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

Sunulan hizmetin bir parçası olarak SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ, hizmet alan sizlere ilişkin kişisel bilgileri işbu Gizlilik Politikası; kapsamında toplayabilir, muhafaza edebilir ve/veya aktarabilir. Bu tÜr kişisel veri işleme faaliyetleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) una uygun olarak yürütülür.

Sitemiz, üçüncü taraf web sitelerine giden bağlantılar içermekte olup verileriniz üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu Gizlilik Politikası;, bilgi aktarımı yapılan üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından ve/ veya kişisel verileri işleme faaliyetlerinden SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası; SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİNİN kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait web siteleri ve/veya platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ web sitesindeki bağlantılar Üzerinden toplanan bilgiler veya SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİNİN sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf web siteleri Üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ sorumlu olmayıp bu sitelerde kişisel bilgi vermeniz ve/veya bu siteleri kullanmanız / ziyaret etmeniz halinde o sitelerdeki gizlilik politikası ve hizmet kullanım şartları geçerlidir.


HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

İşbu başlık altında, Site Yönetimi tarafından, Sitede verilen Hizmetler kapsamında bazı kişisel bilgileriniz işlenmektedir. Bu kişisel bilgiler şunları içerebilir: Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, kullanıcı /müşteri işlem bilgileriniz (rezervasyonunuzla doğrudan ilgili gerekli bilgiler, sitemizde konaklamanız ve ziyaretiniz ile ilgili bilgiler, ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler,vb), ödeme bilgileriniz, sizinle birlikte konaklama yapan kişilerin bilgileri, pazarlama ve iletişim tercihlerinize ilişkin kayıtlar, IP adresiniz, sitemizde görÜntÜlediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler ve bize vermeyi açıkça tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer her tÜr bilgi tarafımızdan toplanabilir, işlenebilir ve bu bilgiler kaydedilebilir.

Ayrıca Sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek, internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Yukarıda anılan kişisel verilerden bazıları çerezler kullanılarak elde edilebilir ve kullanıcılar, Siteyi kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar. çerezlerin işlevi, hangi tÜr çerezlerin kullanıldığı,kullanım amacı ve üçüncü kişilere yapılacak olan veri aktarımlarına ilişkin detaylı bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için çerez politikasını inceleyebilirsiniz.

Geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler ise, KVKK uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyip bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?

Kişisel bilgileriniz, SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİden talep ettiğiniz hizmetin tarafınıza en iyi şekilde sağlanması, size sunulan ürün ve hizmetler ile talep ve beklentilerinizin gerçekleştirilmesi, katmaliki ve müşterilerimize arzu edilen dÜzeyde konukseverlik ve kişisel deneyim sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerimizden kat maliki ve müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; konaklama hizmetlerimize ilişkin yazışma, bildirim ve rezervasyon onaylarının sağlanması; ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması; ilgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, kat maliki ve müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması; ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Site Yönetiminin ve Site Yönetimi le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel bilgileriniz, ayrıca daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sÜrdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması ve üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlanması gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.

Ayrıca kişisel bilgileriniz, açık rızanız olması koşuluyla ürün ve hizmetlerimize yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yÜrÜtÜlerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması ve diğer pazarlama iletişimleri için de kullanılabilir.


Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

-Açık rızanızın bulunması,
-Türkiye Cumhuriyetinde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
-Fiili imkansızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
-Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
-Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
-Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
-Site Yönetimi olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İşlediğimiz tÜm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükarda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?

Site Yönetimi, Veri Sahibine ait kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Site Yönetimiimize hizmet sunan yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak Üzere aktarılabilecektir.

Site Yönetimi,kişisel verilerinizi Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme yapmak, Site hizmetlerine ilişkin hataları gidermek ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS, eposta, bÜlten gönderimi yapanlar da dahil olmak Üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları,hukuk bÜroları, yetkili kurum ve kuruluşlar, araştırma Site Yönetimileri, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcıları ve danışmanlık firmaları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilir.

Ayrıca, İşbu Gizlilik Politikasında belirtilen ve SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ tarafından elde edilen kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olmak Üzere reklam verenlerle paylaşılabilir. Bu kapsamda herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili bir takım analizler yapmak, bilgileri anonimleştirerek istatistiksel çalışmalar gerçekleştirmek ve segmentasyon amacıyla kullanılır.

SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ, aşağıdaki sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla da Kişisel Verilerinizi ifşa edebilir:
(i) yasal gereklilikler doğrultusunda;
(ii) idari ve adli işlemlere ve idari ya da yargı mercilerinin taleplerine uymak amacıyla;
(iii) Hizmet Şartlarını yÜrÜtmek amacıyla;
(iv) faaliyetlerini korumak amacıyla;
(v) SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİNİN, sizin ya da üçüncü kişilerin haklarını, gizliliğini, güvenliğini ya da mallarını korumak adına makul tedbirleri gerçekleştirmek ya da karşılaşılabilecek zararları sınırlamayı mümkün kılmak amacıyla.

Kullanıcıların Sitede paylaştıkları tÜm bilgilere sadece kendileri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kendileri değiştirebilmektedir. SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ dışında herhangi bir üçüncü kişinin, sizin onayınız bulunmaksızın bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Sitede bir işlem yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için zorunlu olarak gerekli üçüncü kişilere (bankalar, kredi kartı Site Yönetimileri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tÜm mali bilgileri içerir. Bu tÜr bilgiler SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ nezdinde işlenmez, saklanmaz. Ancak söz konusu işlem ile ilgili olarak kredi kartı ve/veya banka hesap bilgilerini içermeksizin mevcut özet işlem bilgisi SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ tarafından işlenebilir.


VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Site Yönetimi bÜnyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
(5) İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
(6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin gÜncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(8) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan taleplerinize ilişkin başvuru işlemleri için Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnini inceleyebilir ve taleplerinizi, KVKK Kapsamında Başvuru Formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.


Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gÜn içerisinde Ücretsiz olarak değerlendirilerek sonuçlandıracaktır.

Site Yönetimie yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Site Yönetimi olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yÜkÜmlÜyÜz. Yöneltmiş olduğunuz taleplerin Site Yönetimi tarafından reddedilmesi, Site Yönetimi tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gÜn ve cevap verilmemesi halinde 30 gÜnlÜk sürenin sonundan itibaren 30 gÜn içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunabilirsiniz.

Bunun dışında SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ tarafından sunulan Hizmete ilişkin herhangi bir ticari elektronik ileti almak istememeniz halinde de buna ilişkin ret hakkınızı da info@sarotsiteyonetimi.comadresine yapacağınız bildirim ile Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE SAKLANIR?

SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ, ilgili mevzuat icabı daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde, Kişisel Verilerinizi, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Site Yönetimi, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak Üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bÜtÜnlÜğÜnÜ korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamak, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale, hukuka aykırı kullanıma ya da değişikliğe uğramaması ve kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tÜm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhÜt etmektedir.

Site Üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, Site Yönetimi uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


POLİTİKA GÜNCELLENMESİ

SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ, gizlilik ve veri koruma prensiplerini gÜncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ web sitesinde ilan edilecektir. Bu nedenle Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz. SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİNİN değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürülük kazanır. Sitenin değişiklik yapıldıktan sonra da kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin tarafınızdan kabul edilmiş olduğu anlamına gelecektir.


BİZE ULAŞIN

İşbu Politikanın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi aşağıda yer alan iletişim adreslerine iletebilirsiniz.


İletişim bilgileri:

SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ

E-mail:info@sarotsiteyonetimi.com

Son Güncelleme Tarihi:28.05.2020