• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
  YENİLENEN ODALARIMIZ
  Hoşgeldiniz...
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide


SAROT TERMAL TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI 2022-2023 YILLARI OLAĞAN PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM KAT MALİKLERİ KURULU DUYURUSU

Tatil Köyümüzün 2022- 2023 yılları Olağan Parsel Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 12/11/2023 Pazar Günü saat 11:00'de Sarot Termal Vadi Konferans Salonunda Genel Kurul Toplantısı Yapılacaktır.

 

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın 19/11/2023 Pazar Günü saat 11:00'de aynı yerde yapılacaktır.

29/12/2022 tarihli Toplu Yapı Yönetim Planı gereğince Toplu Yapı Yönetimine geçilmiş olması nedeniyle 147 ada 23 parsel ve 185 ada 2 parselde bulunan ana yapılar yönünden Parsel Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu Temsilcilerinin ve Parsel Denetçilerinin seçimi yapılacağı siz sayın kat maliklerine yönetim planı dayanak alınarak tebliğ etmekteyiz.

 

KMK' nun 31.maddesine göre birden fazla bağımsız bölümü olan kat maliki bağımsız bölüm sayısı ne olursa olsun, kullanabileceği oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

Bağımsız bölüm malikleri bu toplantıya bizzat katılabilir veya ekteki vekaletname/ temsil belgesi örneğine göre tayin edecekleri bir vekil/temsilci aracılığıyla kendilerini toplantıda temsil ettirebilirler ancak bir kişi toplam oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Birden fazla maliki olan bağımsız bölümlerin malikleri, aralarından vekalet verecekleri bir temsilci ile kendilerini kat malilderi kurulu toplantısında temsil ettirebilirler. Bu minvalde ilgili Yönetim Planı uyarında bir bağımsız bölüme birden çok kimse malik ise bağımsız bölüm hissedarlarının aralarından oy çokluğu ile seçeceği bir bağımsız bölüm hissedarı Parsel Bağımsız Bölüm Malilderi Kurulunda ilgili bağımsız bölümü temsil edecek ve o bağımsız bölüm adına bir oy hakkına sahip olacaktır.

İmzalayacağınız temsilci belgelerinim ve/veya vekaletnamelerin ıslak imzalı olarak yönetim ofisine veya divan kuruluna elden teslim edilmesi gereldidir. Faks veya mail yolu ile gönderilen vekaletnameler geçerli sayılmayacaktır. Vekaletnamenin geçerli sayılabilmesi için doğrudan bağımsız bölüm maliki/malikleri tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Temsil Belgesine İstinaden Temsilcinin ve/veya Vekaletnameye vekil edenin kimlik fotokopisinin eklenmesi gereklidir. Toplantıya katılan malilderin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları ve toplantıya 30 dakika önce gelmeleri rica olunur.

Bütün kat malilderinin toplantıya aşağıda belirtilen şekilde belirleyecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirmeleri önemle rica olunur27.10.2023

 

Toplantı Gündemi

l. Açılış ve yoklamanın yapılması

 1. İstiklal Marşının okunması ve Saygı duruşu
 2. Divan Kurulunun oluşturularak, Divan Başkanı, katip ve oy sayım üyelerin seçimi
 3. Divan Kuruluna Parsel Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu Toplantı Tutanağını imzalaması ve sadece bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi
 4. Mevcut Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okuması
 5. Mevcut Yönetim Kurulunun ve Parsel Bağımsız Bölüm Temsilcilerinin İbrasının Oylanması
 6. 2022-2023 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Sunulması, Onaylanması ve İbrasının Oylanması
 7. Parsel Bağımsız Bölüm Temsilcilerinin ve yedekleri ile denetçilerin seçimi, yetkilendirilmesi
 8. Parsel Bağımsız Bölüm Temsilcilerinin Gelecek İşletme Projesinin hazırlanması ve onaylanması başta olmak üzere ana yapı ile ilgili diğer tüm konularda Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Toplantısına katılmak üzere görevlendirilmesi,

1O. Kapanış.

 

 

TOPLANMA SAATLERİ:

147 ADA 23 PARSEL: 11:00-11:15

185 ADA 2 PARSEL : 11.30-11:45

TOPLANTI DUYURU

 

TOPLANTI DUYURU İLGİLİ &ÖNEMLİ AÇIKLAMA

 


2023 SAROT TERMAL TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI YÖNETİMİ EK AVANS AİDAT BORÇLANDIRMASI HAKKINDA DUYURU

Sayın Kat Maliklerimiz;

Sarot Termal Tatil Köyü Toplu Yapı Yönetimi olarak yönetim kurulu ve denetim kurulu heyeti ile birlikte toplanarak; 2023 yılı tahmini işletme projesine göre belirlenmiş olan aidat hesaplamalarının 2023 Yılı Temmuz ayında açıklanan asgari ücret artış oranı ve toplu yapının hizmet alımlarında uygulanan KDV oranlarına gelen yüzde iki oranındaki artışın (asansör bakımı, elektrik, kömür) ve bunlara bağlı olarak bedellerinde artış yapılan hizmet alımlarının kalemlerinin (gıda, temizlik malzemeleri vs) bütçemize getirmiş olduğu gider farkları sonucunda Toplu Yapının bütçe açığı vermemesi ve özellikle hizmet aksamalarının yaşanmaması adına 2023 yılı işletme Projesinin güncellenme zorunluluğu doğmuş ve ek avans oluşturulmasına karar verilmiştir.Buna göre her kat malikinin sorumlu olduğu bedellerin dağılımının Anayasa’ya, 634 sayılı KMK’na ve Yönetim Planına uygun şekilde dağılımının yapılmasına;

 

Sarot Termal Vadi Tatil Köyü için; 1+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 510TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1020TL; 2+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 600TL 2 haftalık dönemindeki payı 1200TL ve 3+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 720TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1440TL; 1+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 250TL; 2+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 300TL ek avans bedellerinin dağılımına;

 

Sarot Termal Palas Tatil Köyü için 1+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 540TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1080TL ve 3+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 750TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1500TL; 1+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 265TL ve 3+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 380TL avans bedellerinin dağılımına;

 

İşbu ek avans bedellerinin (aidatların) her kat maliklerinden 3 eşit taksitte tahsil edilmesine; ilgili ek avans bedellerinin 30.07.2023, 30.08.2023 ve 30.09.2023 tarihlerinde tahsil edilecek şekilde tahakkuk ettirilmesine ve dönem kullanımı yapacak olan kat maliklerinden ise peşin tahsiline, tahakkuk edilen ek avans bedellerinin süresinde ödenmemesi halinde 634 sayılı KMK gereği uygulanması gereken aylık %5 gecikme tazminatlarının işletilmesine 12.07.2023 tarihinde karar verilmiştir. İlgili karar gereğince tahakkuk edilecek ek avans bedellerinin vadesinde ödenmesi gerektiğini önemle bildiririz.


MUDURNU SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2019/45 ESAS NUMARALI İPTAL DAVASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 20 Ocak 2019 tarihli Kat malikleri genel kurul toplantısında alınan kararlar hakkında bir kısım bağımsız bölüm paydaş malikleri tarafından Mudurnu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/45 Esas numaralı dosyasından iptal davası açılmıştı. Söz konusu davada, 20 Ocak 2019 günlü toplantıda alınan kararlardan diğerleri yanında, gündemin 7 numaralı sırasında 2019 yılı işletme projesi görüşülmesi sırasında verilen önerge uyarınca; tesisimize geçmiş dönemde yapılan bakım onarım giderleri ve yenileme çalışmaları ile ilgili bedeller için kat maliklerinden arsa payları oranında para toplanması gerekirken yüklenici firma olan Sarot Termal Gayr. Turz. İnş. Taah. AŞ. tarafından finanse edilerek karşılanan rakamların bütçeye ciddi yükler oluşturduğu ve ek para toplamadan kapatılmasının imkansız olduğu belirtilerek, kat maliklerine de fazla yük binmemesi adına şimdilik Site Bütçesinde önceki yıldan kalan tedarikçi, enerji, personel vs. gibi toplam da 2.900.252,55TL’lik tutarlı borcun faizsiz olarak arsa paylarına göre hesaplanıp kat maliklerinden tahsil edilmesi hususunda alınan kararın da iptali talep edilmişti.

Sayın Mahkemece verilen 26.06.2020 tarih ve 2020/103 Karar sayılı karar ile “geçmiş dönem borcun kat maliklerinden tahsiline dair alınan kararın KMK'nın 31/4 .maddesinde ''Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz'' düzenlenen amir hükmü de göz önünde bulundurularak iptaline karar vermek gerekmiştir.” Denilerek bu yönde alınan kararın iptaline karar verilmiştir. Bu karar Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin 6. Hukuk Dairesinin 30.12.2021 tarih ve 2020/1226 Esas, 2021/1064 Karar sayılı kararı ONANMIŞ ve KESİNLEŞMİŞTİR.


Gelinen aşamada, genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca 2019 yılı işletme projesine ek olarak geçmiş yıl borçlarının eritilmesi adına toplanmış olan 2.900.252,55TL’lik tutarın siz sayın kat maliklerimize iadesi gerekmiştir. Bu amaçla Site Yönetiminde bulunan aidat carilerinizden mahsup yoluyla mahkeme kararı gereğince iptal edilen ek bedellerin iade edilmesi kararlaştırılmıştır. Alınan karar uyarınca siz sayın kat maliklerinin cari hesaplarından aidat tutarları düşülmüş olup, kat maliklerimizce yapılacak aidat ödemeleri bu tutarların bakiye kısımlarından tahsil edilecektir.

Bu yolla siz sayın Kat maliklerimizin başkaca herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan mahkeme kararına konu bedeller taraflara iade edilmiş olup, aksi yöndeki düşünce hatalı yönlendirmelere kapılmamanız gerektiğini ÖNEMLE DUYURURUZ.


SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ 2022 YILI AİDAT TUTARLARI

Sayın Kat Maliki,

Sarot Termal Vadi Tatil Köyü Yönetimi 2020-2021 yılı Genel Kurulu 09.01.2022 tarihinde yapılmış olup, 2022 yılı aidatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Aidat borçlandırması yeni dönemlere göre, haftalık olarak borçlandırılmıştır, ödeme yaparken yeni dönemlerinizi dikkate alarak ödeme yapınız.

14 Günlük 2022 AİDAT EK AVANS AİDATI TOPLAM
1+1 2.314,00 1.130,00 3.444,00
2+1 2.769,00 1.340,00 4.109,00
3+1 3.191,00 1.550,00 4.741,00

 

7 Günlük 2022 AİDAT EK AVANS AİDATI TOPLAM
1+1 1.157,00 565,00 1.722,00
2+1 1.384,50 670,00 2.054,50
3+1 1.595,50 775,00 2.370,50

 

Ödeme Yapmak İçin; Banka Hesap Bilgisi; Ziraat bankası TR490001000057662465025012

 


SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ 2020-2021 YILLARI OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU DUYURUSU

Tatil Köyümüzün 2020 – 2021 yılları Olağan Kat Malikleri Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 09/01/2022 Pazar Günü saat 12:00'de Sosyal Tesisteki Konferans Salonunda Genel Kurul Toplantısı Yapılacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın 16/01/2022 Pazar Günü saat 12:00'de aynı yerde yapılacaktır.

Toplantıda görüşülecek olan, Yönetici Faaliyet Raporu, Bilanço ve gelir-gider hesapları, Denetçi Raporu ve Yönetim tarafından hazırlanan İşletme Projesi Ana Taşınmazda bulunan her bir blok girişindeki duyuru panolarında ve ayrıca yönetim ofisinde siz sayın kat maliklerin incelemesine açıktır. Bütün kat maliklerinin toplantıya aşağıda belirtilen şekilde belirleyecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirmeleri önemle rica olunur. .

 


SAROT TERMAL VADİ 27.06.2020 TARİHLİ ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Kat Maliklerimiz 2019 yılı Ocak ayında bir kısım devremülk sahiplerinin açmış olduğu Mudurnu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019 /45 esas numaralı dosyasında 26 Haziran 2020 günü karar çıkmıştır. Önemli bilgilendirmemiz aşağıdaki linkte mevcuttur. Saygılarımızla

Önemli Bilgilendirme (27 Haziran 2020)

 


SAROT TERMAL VADİ BAKIM,ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI DUYURUSU

DEĞERLİ KAT MALİKLERİMİZ
BİLDİĞİNİZ ÜZERE SAROT TERMAL VADİ EVLERİ 2011 İN TEMMUZ AYINDA AÇILMIŞ VE O YILLARDA Kİ TERMALLER İÇİNDE SOSYAL TESİSLERİ ÜCRETSİZ OLARAK SUNARAK TERMAL SEKTÖRÜNE YENİ BİR BOYUT GETİRMİŞTİR.

ÖZELLİKLE KONUMU VE TERMAL SUYUN KALİTESİ İLE ÜLKEMİZİN BÜYÜK BİR KISMINA HİTAP ETMEKDEDİR. YILLAR İÇİNDE ŞAHİT OLDUĞUNUZ GİBİ TESİSİMİZ YIPRANMIŞ VE BAKIMA İHTİYAÇ DOĞMUŞTUR.SİZDEN TOPLANAN AİDAT VE BAKIM AİDATLARI İLE ŞUAN İLK ETAPTA NİLÜFER VE NERGİZ BLOKLARI TADİLATA ALINMIŞ VE SIRALAMA YA GÖRE BÜTÜN BLOKLAR RAMAZAN BAYRAMINA KADAR YENİLENECEKTİR.

SAROT AİLESİ İÇİNDE DERNEK ADI ALTINDA HAKLARINIZA SAHİP ÇIKACAKLARINI , EVLERİNİN TAPULARINI VERECEKLERINI SÖYLEYEN KİŞİLERE ITIBAR ETMEYINIZ. TESİSİMİZ KAT MÜLKİYETİ TAPUSU VERMEKTE VE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE YÖNETİLMEKTEDİR.BERABER GEÇİRDİĞİMİZ BU 10 YILLIK SÜREÇTE SAROT TERMAL TAPU VEREMİYOR,SAROT DEVRETTİ KAÇTI,SAROT ÜYELERİN YERLERİNİ BANKALARA İPOTEK ETTİ GİBİ İFTİRALARA MARUZ KALDIK. ASILSIZ SOYLEMLER BIZI YIPRATMAK IÇIN YAPILDI .

BU YOLLA BAZI ÜYELERİMİZİN GÜVENİP PARALARINI KAPTIRMALARI BİZİ TÜM İFTİRALARDAN DAHA ÇOK ÜZDÜ. TAPULARIN %95 İNİ VERDİK VE %5 İNİ ÜLKEMİZ NORMALE DÖNER DÖNMEZ VERMEYE HAZIRIZ.

SİZDEN RİCAMIZ GENEL MERKEZ İLE İLETİŞİME GEÇMENİZ.İKİNCİ ŞAHISLARA İTİBAR ETMEYİNİZ. www.sarottatilkoyu.com ADRESİMİZDEN VADİ EVLERİNDE YAPILAN YENİLENME ÇALIŞMALARINI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

BU ZOR GÜNLERİN EN KISA SÜREDE BİTMESİ DİLEĞİYLE SAĞLIKLI GÜNLER DİLER EVDE KALMANIZI RİCA EDERİZ.


SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ 2020 YILI OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU DUYURUSU(12.01.2020 SAAT 12:00)

Sarot Termal Vadi Tatil Köyü Kat Maliklerine;

Tatil Köyümüzün 2020 yılı Olağan Kat Malikleri Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 12/01/2020 Pazar Günü saat 12:00'de Sosyal Tesisteki Konferans Salonunda Genel Kurul Toplantısı Yapılacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın 19/01/2020 Pazar Günü saat 12:00'de aynı yerde yapılacaktır.

Toplantıda görüşülecek olan, Yönetici Faaliyet Raporu, Bilanço ve gelir-gider hesapları, Denetçi Raporu ve Yönetim tarafından hazırlanan İşletme Projesi Ana Taşınmazda bulunan her bir blok girişindeki duyuru panolarında ve ayrıca yönetim ofisinde siz sayın kat maliklerin incelemesine açıktır.

 


GİRİŞLERDE NOTER ONAYLI MUVAFAKATNAME HAKKINDA BİLGİLENDİRME.

Sayın katmaliklerimiz; İyi niyet çerçevesinde yönetimimizce tesise muvafakatname ile giriş yapanlar için sadece imza sirküleri ile giriş yapmalarını yeterli görmüştük.Ancak bazı katmaliklerinin internet üzerinden hatta özel web sitesi kurarak satış ve kiralama yaptığı bu işleri yaparken iyi niyetli kat maliklerimizin bilgilerinide haricen ulaştığı ve bu yolla kendi menfaatleri doğrultusunda haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir.Bu durum Termal Vadi tesisimize uygunsuz kişilerin girişine ve kontrolümüz dışında kişilerin giriş yapmasına yine güvenliği riske atmasına neden olacağı için bundan sonra katmalikleri haricindeki girişlerde kiralama yapılıp yapılmadığına bakılmadan birinci derece akraba hariç NOTER ONAYLI MUVAFAKATNAME ASLI ile girişler yapılacaktır.Bu uygulama Termal tesisimizin , dairelerin doğru kullanılması ve değerinin düşmemesi için katmaliklerimizin menfaatine bir uygulamadır.


SAROT ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SAYIN KAT MALİKLERİMİZ,

SAROT TERMAL VADİ SİTE YÖNETİMİ KAT MÜLKİYETİ KANUNLARI, SİTE YÖNETİM PLANI VE GENEL KURULDA ALINAN KARARLARA GÖRE YÖNETİLMEKTEDİR.

20 OCAK 2019 TARİHİNDE ALINAN OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI KANUNLARA AYKIRI DEĞİLDİR VE GEÇERLİDİR.

20 OCAK 2019 TARİHİNDE ALINAN OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HERHANGİ BİR MAHKEMEDEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VEYA İPTAL EDİLMESİNE YÖNELİK BİR KARAR BULUNMAMAKTADIR. BU NEDENLE ASILSIZ BİLDİRİLERE VE SÖYLENTİLERE İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR.

YAPILAN ASILSIZ BİLDİRİMLERDE DEVREMÜLK SAHİPLERİ İLE İMZALANAN SÖZLEŞME MADDELERİ YÖNETİMİ VEYA ALINAN KARARLARI ETKİLEMEZ. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ MUHATAP SİTE YÖNETİMİ DEĞİLDİR.

KAT MÜLKİYETİ KANUNLARINA GÖRE HER KAT MALİKİNİN ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMESİ GEREKMEKTEDİR.

SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYEN KAT MALİKLERİ İLE İLGİLİ GEREKLİ YASAL İŞLEMLER YÖNETİM TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN ASILSIZ BİLDİRİLERE İTİBAR ETMEMENİZ VE ÜZERİNİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMENİZ GEREKMEKTEDİR.

SAYGILARIMIZLA YALÇIN YÖNETİM VE DANIŞMANLIK

 


2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU (2.TOP-20.01.2019)

TOPLANTI DUYURUSU   SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ 20 OCAK 2019 PAZAR GÜNÜ KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI(2.TOPLANTI) TARİH     :  20 OCAK 2019 PAZAR YER         :  KONFERANS SALONU SAAT       : 12.00 İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı için ikinci toplantı 20 OCAK 2019 PAZAR günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.              GÜNDEM MADDELERİ Açılış ve yoklama Divan Başkanı, Katip ve Üyelerin seçimi. Kendiler...


2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU(13.01.2019)

28.12.2018 TOPLANTI DUYURUSU   SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ 13 OCAK 2019 PAZAR GÜNÜ KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARİH     :  13 OCAK 2019 PAZAR YER         :  KONFERANS SALONU SAAT       : 12.00 Kat Malikleri Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20 OCAK 2019 PAZAR günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.                    G...


GENEL KURUL TUTANAĞI

  SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (21 OCAK 2018)       Sarot Termal Vadi Tatil Köyü 2017 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Sarot Termal Vadi Tatil Köyü Yönetimi No: 2.36 Karacasumandıra köyü Taşkesti  Mudurnu BOLU adresinde 21 Ocak 2018 Pazar günü, saat 11.00’da toplanıldı.   Toplantıya ait davetin kanun ve yönetim planında öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde...


2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI

  SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (28 OCAK 2018)       Sarot Termal Vadi Tatil Köyü 2017 yılı faaliyetine ilişkin 21 Ocak 2018 günü yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısının Kat Mülkiyeti Kanununun 30. Maddesi uyarınca toplantı nisabının sağlanamaması üzerine; 2017 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Sarot Termal Vadi Tatil Köyü Yönetimi No: 2.36 Karacasumandıra Köyü T...


2017 YILI DENETÇİ RAPORU

                                 2017 YILI DENETİM RAPORU                                                                                                                                       31.12.2017 Sarot Termal Vadi Devremülk Evleri  Site Yönetimi 2017 yılı gerçekleşen faaliyet raporu, Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME;     31.12.2017 tarihi itibariyle gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.   ...


AİDAT HESAP BİLGİLERİ

ZİRAAT BANKASI HESAP SAHİBİ : SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ YÖNETİMİ  Mudurnu/Bolu Şubesi ŞUBE KODU :57 IBAN: TR 4900 0100 0057 6624 6502 5012 NOT: ACIKLAMA KISMINA DAIRE ADI, DONEM BILGISI VE DAIRE SAHIBININ ADI SOYADINI EKLEMEYI UNUTMAYINIZ... Mail : info@sarottatilkoyu.com Tel   : 0374 424 50 50


2018 YILI İŞLETME PROJESİ

       Değerli kat malikleri;    2018 yılı işletme projesini bilgilerinize sunuyoruz.   Yeniliklerimizin ve iyileştirmelerimizin devam etmesi ve mükemmele ulaşması için 2018 yılında da çalışmalarımız bu anlamda devam edecektir. Öneri ve görüşlerinizi yönetimimize bildirilmesini memnuniyetle bekleriz.  Bu vesile ile sağlıklı günler ve esenlikler dileriz.            SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ   SİTE YÖNETİMİ              YÖNETMELİK...