• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
  YENİLENEN ODALARIMIZ
  Hoşgeldiniz...
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

(28 OCAK 2018)

Sarot Termal Vadi Tatil Köyü 2017 yılı faaliyetine ilişkin 21 Ocak 2018 günü yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısının Kat Mülkiyeti Kanununun 30. Maddesi uyarınca toplantı nisabının sağlanamaması üzerine; 2017 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Sarot Termal Vadi Tatil Köyü Yönetimi No: 2.36 Karacasumandıra Köyü Taşkesti Mudurnu BOLU adresinde 28 Ocak 2018 Pazar günü, saat 11.00’da toplanıldı.

Toplantı nisabının sağlanamamış halinde ikinci toplantının 28 Ocak 2018 günü aynı saatte yapılacağına ilişkin davetin kanun ve yönetim planında öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde tüm kat maliklerinin bilinen cep telefonu numaralarına SMS yoluyla ve 05 OCAK 2018 Tarihinde İstanbul Arnavutköy Posta Müdürlüğü’nden taahhüt ile ilanla çağrı yapıldığı, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Sarot Termal Vadi Tatil Köyü’nün 10.348 adet bağımsız bölümden 536 adet kat malikinin vekaleten ve 21 adet kat malikinin ise asaleten katıldığı, toplam 557 adet kat malikinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. İşbu toplantı 21 Ocak 2018 günlü toplantının ertelenmesi üzerine yapıldığından, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 30. Maddesi uyarınca nisapsız olarak yapılacaktır.

 1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, toplantı Divan Başkanı'nın ve üyelerin seçimine geçildi. Buna göre, Divan Başkanlığına kat malikleri dışından Özgür YANAR’ın, Divan Katipliğine kat malikleri dışından Aysel Hızlı ÖZTÜRK’ün ve Oy Toplama görevliliğine Nuray ÖZTÜRK’ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem maddesi uyarınca yukarıda seçilen Divan Heyetine işbu tutanağın kat malikleri adına imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 1. Gündemin ikinci maddesi uyarınca Yönetici faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesaplarının görüşülmesine geçildi.

Buna göre, Sarot Termal Vadi Tatil Köyü 2017 Olağan Genel Kurul Davetinin yapıldığı 5 Ocak 2018 gününden itibaren Yönetim Ofislerinde ve Tatil Köyünün internet sitesinde yayımlanarak kat maliklerinin incelemesine sunulmuş olan, Yönetici faaliyet raporu ve bilanço ve gelir-gider hesaplarının çok detaylı ve uzun veriler içermesi nedeniyle ayrıntılı olarak okunmaksızın okunmuş sayılarak doğrudan müzakerelere geçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Alınan karar uyarınca, Yönetici faaliyet raporu ve bilanço ve gelir-gider hesaplarının müzakeresine geçildi.

Levent DEMİRKAN LADEN 2 bağımsız bölüm maliki söz alarak, gelmemiş olduğu devre mülkünün onayı ve rızası dışında üçüncü kişilere kiraya verildiğini duyduğunu fakat, kiralama gelirlerinin bu raporlarda yansıtılması gerektiğini sormuştur. Bu hususa ilişkin olarak Genel Müdür tarafından kiralamaların maliklerin rızası dışında yapılmasının mümkün olmadığı, bu tür gelirlerin olması halinde de bunun yönetim geliri olmadığı kişilerin gelirlerinin aktarılmadığı, ancak kullanıcılardan paket gelirleri olarak aktarılmaktadır.

Ayrıca Levent DEMİRKAN tarafından tahsil edilemeyen giderlerle ilgili neler yapıldığını sormuştur. Bu hususta da gerekli yasal takiplerin başlatılacağı bildirilmiştir.

Kat Maliklerinden Latif ŞENGÜL ve Mehmet GÜÇLÜ 13 adet bağımsız bölüm malikini temsilen söz alarak, denetim raporundaki rakamlar hakkında bilgiler sordu. Genel Müdür Mehmet Kemal BAYRAKTAR ve Divan Başkanı tarafından 18 milyonluk borç tutarının ne olduğu ve diğer rakamların neler olduğu huşularında detaylı açıklama istendi. Bu konuda katılımcılara detaylı açıklamaların bilahare yapılacağı bildirildi.

Katılımcılar tarafından söz alınarak demirbaş gideri adı altında alınan bedellerin detaylı olarak izahı istendi. Bu konuda Genel Müdür Mehmet Kemal BAYRAKTAR tarafından açıklamalar yapıldı.

Katılımcılar tarafından Aidatların gününde ödenmemesi halinde KMK’daki yasal aylık %5’lik oranın uygulanmasını ve icra takiplerine konulması hususunda karar alınması istenilmiştir.

Başkaca söz alan olmadığından Yönetici faaliyet raporu ve bilanço ve gelir-gider hesaplarının oylamasına geçildi ve yapılan oylamada, Fatih YAZİCİ Fesleğen 7 Maliki, Erol KOCA, Fesleğen 3, Murat YAZICI Fesleğen 9 maliki Hasan OĞUZ, Safran 3 maliki, Emine TERZİ Arguvan 12 Maliki, Sabit SULTAN Akasya 11 Maliklerinin olumsuz oyuna karşılık, 522 olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile Yönetici faaliyet raporu ve bilanço ve gelir-gider hesaplarının kabulüne karar verildi. Bu oylamada 29 katılımcı çekimser kaldıklarını beyan etmişlerdir.

 1. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca Denetçi Raporunun okunup görüşülmesi ve yönetimin ibrasının görüşülmesine geçildi.

Buna göre, Sarot Termal Vadi Tatil Köyü 2017 Olağan Genel Kurul Davetinin yapıldığı 5 Ocak 2018 gününden itibaren Yönetim Ofislerinde ve Tatil Köyünün internet sitesinde yayımlanarak kat maliklerinin incelemesine sunulmuş olan, Denetçi raporunun çok detaylı ve uzun veriler içermesi nedeniyle ayrıntılı olarak okunmaksızın okunmuş sayılarak doğrudan müzakerelere geçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Alınan karar uyarınca, Denetçi raporunun müzakeresine geçildi.

Başkaca söz alan olmadığından Denetçi raporunun oylamasına geçildi ve yapılan oylamada katılanların oybirliği ile Denetçi raporunun kabulüne karar verildi.

Bu sonuçlar üzerine yönetimin ibra edilmesi hususu oylamaya açıldı. Yapılan oylamada, Fatih YAZİCİ Fesleğen 7 Maliki, Erol KOCA, Fesleğen 3, Murat YAZICI Fesleğen 9 maliki Hasan OĞUZ, Safran 3 maliki, Emine TERZİ Arguvan 12 Maliki, Sabit SULTAN Akasya 11 Maliklerinin olumsuz oyuna karşılık, 522 olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Bu oylamada 29 katılımcı çekimser kaldıklarını beyan etmişlerdir.

 1. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2018 yılı İşletme Projesinin görüşülüp onaylanmasına geçildi.

Buna göre, Sarot Termal Vadi Tatil Köyü 2017 Olağan Genel Kurul Davetinin yapıldığı 5 Ocak 2018 gününden itibaren Yönetim Ofislerinde ve Tatil Köyünün internet sitesinde yayımlanarak kat maliklerinin incelemesine sunulmuş olan, 2018 yılı İşletme Projesinin çok detaylı ve uzun veriler içermesi nedeniyle ayrıntılı olarak okunmaksızın okunmuş sayılarak doğrudan müzakerelere geçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Alınan karar uyarınca, 2018 yılı İşletme Projesinin müzakeresine geçildi.

Başkaca söz alan olmadığından Bu sonuçlar üzerine 2018 yılı İşletme Projesi oylamaya açıldı. Yapılan oylamada, Fatih YAZİCİ Fesleğen 7 Maliki, Erol KOCA, Fesleğen 3, Murat YAZICI Fesleğen 9 maliki Hasan OĞUZ, Safran 3 maliki, Emine TERZİ Arguvan 12 Maliki, Sabit SULTAN Akasya 11 Maliklerinin, Atay ÇITAK olumsuz oyuna karşılık, 522 olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Bu oylamada 29 katılımcı çekimser kaldıklarını beyan etmişlerdir.

 1. Gündemin beşinci maddesi uyarınca Sarot Termal Vadi Tatil Köyünün, bir Firma tarafından uzun süreli yapılacak sözleşme ile yönetiminin yapılması ve bu hizmetin karşılığı ödenecek bedelin belirlenmesi ve bu hususlarda sözleşme yapabilmesi adına Yönetime yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi.

Profesyonel yönetime devredilmesi hususuna Fatih YAZİCİ Fesleğen 7 Maliki, Erol KOCA, Fesleğen 3, Murat YAZICI Fesleğen 9 malikleri olarak muhalif olduklarını beyan ederek olumsuz oy kullandılar.

Diğer Katılımcılardan bu konuda 5 + 5 yıl olmak üzere azami 10 yıl olması yönünde aynı şartlarla devredilmesi teklif olundu, çalışanların iş güvencesinin ve dükkan sahiplerinin ticari haklarının da gözetilmesi önerildi. Bu öneriyi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 37 kat malikinin olumlu oyuna karşılık 517 kat malikinin olumsuz oyuyla oyçokluğuyla bu teklif reddedildi.

Buna göre, Sarot Termal Vadi Tatil Köyünün elinde bulunan ortak alanlarından elde ettiği gelirler ve kat maliklerinden toplanan yıldatların daha verimli kullanılması, binlerce malikin kullandığı ana taşınmazın yıpranmasının önüne geçilerek ve harcamaların optimize edilerek giderlerin azaltılması yoluyla Sarot Termal Vadi Tatil Köyü Yönetiminin, bir Ticaret Şirketi eliyle profesyonelce yapılması amaçlandığı kat maliklerine açıklandı. Bu hedefe ulaşabilmek ve gelen yöneticinin henüz tesisi ve binlerce maliki tanıması için bir yıllık sürenin az olması, tesisin ve maliklerin ortak hedeflerinin ve menfaatlerinin korunabilmesi adına geliştirilecek projelerin de ihtiyaç duyacağı muhtemel süreler de göz önünde bulundurularak profesyonel yönetim yapacak bir şirketle sözleşme yapılmasına, bu sözleşmenin olumlu sonuç almak adına işletme süresinin 5’er yıllık sürelerle karşılıklı mutabakat yapılmak kaydıyla, 20 yıl olarak belirlenmesine, bu sürede alınacak ücretin, yönetim planında belirlendiği üzere cari yılda temin edilecek cironun %20’si oranında olmasına, çalışanların iş güvencesinin ve dükkan sahiplerinin ticari haklarının da gözetilmesi katılanların 517 olumlu oya karşılık 37 olumsuz oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

Bu şartlar altında profesyonel yönetim firmalarından teklifler alınarak yönetim sözleşmesinin imzalanması ve görev süresi boyunca sözleşme şartlarının yerine getirilmesinin takibi için 27748383608 TC kimlik numaralı Mehmet Kemal BAYRAKTAR’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KMK 41/2. Madde uyarınca, yönetimin ve Tatil Köyü Yöneticisi ve Profesyonel Yönetim Şirketi faaliyetlerinin denetlenerek denetim sonuçları hakkında rapor tanzim edilmesi ve kat malikleri kuruluna bu raporun sunulması için 11880855434 Tc kimlik numaralı Serpil ÖZTÜRK, 23098482084 TC kimlik numaralı Erdoğan YALÇIN ve 31636518980 TC kimlik numaralı Latif ŞENGÜL’e hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Kat maliklerinden, 36034660200 TC kimlik numaralı Mehmet GÜÇLÜ, ve 11902855056 İsmet ÖZTÜRK’ün Tatil Köyü Yönetimi ve bu maddeye göre profesyonel yönetim şirketi olarak belirlenecek şirketin işlemlerinde bilgi alma ve gözetim birimi olarak Danışma Kurulu oluşturulmasına hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 1. Gündemin altıncı maddesi uyarınca Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 61/2 maddesi uyarınca Bağımsız Bölümler için yönetici ve kat malikleri kurulunda bağımsız bölümlerin diğe maliklerini temsil edecek temsilcilerin seçilmesine geçildi.

Buna göre, Sarot Termal Vadi Tatil Köyünün toplam 398 bağımsız bölümün her birine Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 61/2 maddesi uyarınca bağımsız bölüm yöneticilerinin seçimi için herhangi bir aday çıkmadığından Tatil Köyü Yönetiminin tüm bağımsız bölümlerin yöneticisi olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 1. Gündemin yedinci maddesi uyarınca Genel Kurul Ve Diğer Bildirimlerin Posta Ücretlerinin Yüksek Olmasından Kaynaklı Olarak, SMS İhbarlı, mümkün olduğunda whatsapp grupları üzerinden, Mail İhbarlı Ve web Sitesinden Duyuru Şeklinde yapılmasına bu amaçla tüm maliklerinin iletişim bilgilerinin ve tebligat adreslerinin güncellenmesi adına aynı yöntemle bilgilendirmeler yapılmasına ve tesise giriş sırasında bilgilerin güncelliğinin kontrol edilmesine ve alınan bilgilerin sisteme kayıt edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 1. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Kat Maliklerinden herhangi birinde tapu devri yoluyla değişiklik olması halinde, yeni malikin Yönetim Kayıtlarına alınması amacıyla 600TL ücret alınması hususunun görüşülmeksizin gündemden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

 1. Dilek ve temenniler maddesinde, İsmet ÖZTÜRK söz alarak, personelin iş güvenliği risk analizinin yapılıp yapılmadığı, emlak vergisinden muaf olan kat maliklerin durumlarının tespiti ile belediyeye bildirimin yapılması soruldu. Genel Müdür Mehmet Kemal BAYRAKTAR iş güvenliği sözleşmemizin olduğu işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bulunduğu açıklandı.

Kat malikleri adına söz alan Mehmet GÜÇLÜ tarafından ödenmeyen aidat ve giderlerin gecikme tazminatlarının uygulanması, tapu devirlerinde istenilen vekaletname içeriklerinin tapu devri ile kısıtlı olması danışma kurulunun ve hukuk danışmanlarının ücretlerinin yönetim şirketi ile görüşülerek sözleşmelerinde dikkate alınması temennilerinde bulunuldu.

 1. Kapanış. 28 Ocak 2018 Saat: 16:10

Özgür YANAR Aysel HIZLI ÖZTÜRK Nuray ÖZTÜRK

Divan Başkanı Divan Katibi Oy Toplama Görevlisi