• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
  YENİLENEN ODALARIMIZ
  Hoşgeldiniz...
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

28.12.2018

TOPLANTI DUYURUSU

SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ

13 OCAK 2019 PAZAR GÜNÜ KAT MALİKLERİ
KURULU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TARİH : 13 OCAK 2019 PAZAR

YER : KONFERANS SALONU

SAAT : 12.00

Kat Malikleri Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20 OCAK 2019 PAZAR günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divan Başkanı, Katip ve Üyelerin seçimi. Kendilerine toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
 3. Yönetici faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
 4. Denetçi Raporunun okunup görüşülmesi ve yönetimin ibrası.
 5. Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu üyelerinin ve denetim kurulunun seçimi.
 6. İşletme Projesinin görüşülüp onaylanması
 7. Dilek ve temenniler
 8. Kapanış.

Not.
1. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 31/5 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla uyarınca, bir kat maliki kendisini bir vekil ile temsil edebilir.
2. Kat Mülkiyeti Kanununun 31/3 maddesi uyarınca, Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilirler.
3.Birden fazla bağımsız bölüm sahibi Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 31/2 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla her bölüm için bir oy hakkına sahiptir.
4.Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil eder.

------------------------------------------------------------
VEKALETNAME
Sarot Termal Vadi Tatil Köyü Sitesi Kat Malikleri Kurulu Divan Başkanlığına
Sitemizin 07.01.2018 Tarihinde Yapılacak Olan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Beni Temsilen (Kat Malikimiz / Birinci Derece Akrabam) ............... .............. ............... ...... ............... ............
Vekil Olarak Tayin Ettim.

................. Nolu Kat Maliki Adı Soyadı: İmza

NOT: Vekaletlerin Noter onaylı olması veya Vekalet alan kişilerin imza beyannamelerinin olması gerekmektedir.